Dywidenda - polityka spółki

2023 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 26 maja 2023 r.

Termin wypłaty dywidendy: 01 czerwca 2022 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 3.872.033,88 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy)

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 0,39 zł (słownie: czterdzieści groszy)

2022 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 04 maja 2022 r.

Termin wypłaty dywidendy: 11 maja 2022 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 10.008.443,50 zł (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy)

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy)

2021 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 18 maja 2021 r.

Termin wypłaty dywidendy: 15 czerwca 2021 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 3.071.898,50 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy)

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy)

2020 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 30 kwietnia 2020 r.

Termin wypłaty dywidendy: 15 maja 2020 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 3.071.898,50 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy)

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 0,31 zł

 

2019 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 30 sierpnia 2019 r.

Termin wypłaty dywidendy: 13 września 2019 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 619.334,35 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote i trzydzieści pięć groszy)

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 0,05 zł

 

2018 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 14 czerwca 2018 r.

Termin wypłaty dywidendy: 28 czerwca 2018 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 1.362.535,57 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy)

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 0,11 zł

 

2017 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 16 czerwca 2017 r.

Termin wypłaty dywidendy: 3 lipca 2017 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 371.600,61 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy seśćset zł sześćdziesiąt jeden groszy)

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 0,03 zł

 

2016 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 2 sierpnia 2016 r.

Termin wypłaty dywidendy: 30 listopada 2016 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 1.238.668,70 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 70/100)

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 10 gr

 

2015 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 6 lipca 2015 r.

Termin wypłaty dywidendy: 23 lipca 2015 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi: 2.972.804,88 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset cztery złote i 88/100)

Liczba akcji uprawnionych do dywidendy: 12.386.687 szt.

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 24 gr

 

2014 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 5 września 2014 r.

Termin wypłaty dywidendy: 15 września 2014 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi 743 201,22 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście jeden złotych i 22/100), tj. 75,74 % zysku wypracowanego w minionym roku.

Liczba akcji uprawnionych do dywidendy: 12 386 687 szt.

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 6 gr

 

2013 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 14 września 2013 r.

Termin wypłaty dywidendy: 24 września 2013 r.

Łączna kwota dywidendy  wynosi 619 334,35 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 35/100), tj. 74,35 % zysku wypracowanego w minionym roku.

Liczba akcji uprawnionych do dywidendy: 12 386 687 szt.

Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję: 5 gr

 

 

2012 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 11 lipca 2012 r.

Termin wypłaty dywidendy: 25 lipca 2012 r.

Łączna kwota dywidendy wynosi  1. 858.003,05 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzy złote i 05/100), co stanowi 20,4 % zysku wypracowanego w 2011 r.  

W wyniku trwającego od lipca 2011 r.  skupu akcji własnych Spółka jest w posiadaniu pakietu liczącego  318.367 akcji własnych, stanowiących  2,5% kapitału zakładowego. Te akcje nie uczestniczą w dywidendzie. To oznacza, że prawo do dywidendy przysługuje 12 386 687 akcjom, tj.  97,5 % kapitału zakładowego. Na każdą  przypada 15 gr. dywidendy z zysku wypracowanego w 2011 r.

 

 

2011 r.

Termin ustalenia prawa do dywidendy: 11 lipca 2011 roku

Termin wypłaty dywidendy: 25 lipca 2011 roku

Kwota zysku netto za rok obrotowy 2010 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki: 1.905.758.10 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 10/100)

Liczba akcji uprawnionych do dywidendy: 12 705 054 szt

Wartości dywidendy przypadającej na 1 akcję: 15 gr

Decyzja ZWZ ED invest S.A. z dnia 22.06.2011 r. podjęta uchwałą nr 6  w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 realizuje prospektową deklarację  dzielenia się zyskiem spółki z akcjonariuszami.

 

Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat obrotowych

W związku z planowanym upublicznieniem akcji Spółki, nabywający je akcjonariusze oczekiwać będą jak najwyższego zwrotu z inwestycji, który będzie następował poprzez wzrost wartości (notowań) akcji lub wypłatę dywidendy.

W Prospekcie emisyjnym zarząd ED invest SA zapowiedział, że:

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, w najbliższych trzech latach obrotowych, planuje on rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w granicach ok. 15% rocznego zysku Spółki, natomiast pozostałą część zysku w wysokości ok. 85% przeznaczać na kapitał zapasowy.

Dane historyczne:

Wyszczególnienie 2009 2008 2007
Wartość dywidendy (w tys. zł) 0,0 4 506,6 8 000,0
Średnia ważona liczba akcji po doprowadzenia do porównywalności (szt.) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Wartość dywidendy na jedną akcje (zł) 0 0,45 0,80
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
Rozwodniona wartość dywidendy na jedną akcję (zł) 0 0,35 0,62

* dane zaczerpnięte z Prospektu emisyjnego