Emisje akcji

Od 27.07.2018 r. kapitał zakładowy ED invest S.A. zgodnie z wpisem do KRS wynosi 619.334,35 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy) i jest podzielony na 12.386.687 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji Serii A (scalenia akcji dokonano bez zmiany ich wartości nominalnej - 0,05 zł). Na każdą akcję przypada jeden głos.

Akcje serii A

10 000 000 sztuk akcji założycielskich, akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 0,05 złotych każda, wprowadzone z dniem 20 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym;
Wszystkie akcje serii A były objęte 12 miesięcznym tzw. "lock-upem"*.
*„Lock-up” stanowi zobowiązanie udziałowców spółki do niesprzedawania jej akcji przez określony czas.

Akcje serii B

2.548.201 sztuk akcji w ramach Oferty publicznej, akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,05 złotych każda, wprowadzone z dniem 20 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym;

Prospekt emisyjny dotyczący Oferty publicznej akcji ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), został zatwierdzony przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2010 r. (Pobierz pliki akceptując regulamin).

Akcje serii C

156.853 sztuk akcji w ramach subskrypcji prywatnej, akcj zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 3 lutego 2011 roku na rynku równoległym.
Wszystkie akcje serii C były objęte 12 miesięcznym tzw. "lock-upem"*.
*„Lock-up” stanowi zobowiązanie udziałowców spółki do niesprzedawania jej akcji przez określony czas.