Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza


Pan Bohdan Brym - Przewodniczący Rady Nadzorczejczytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe techniczne – w 1962 r. ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem mgr inż. Budownictwa lądowego. Posiada także uprawnienia budowlane, które uzyskał w 1968 roku. Karierę zawodową związaną w całości z Mostostalem Warszawa rozpoczął od rocznego stażu zawodowego odbytego w okresie od maja 1962 do maja 1963 roku. Następnie, w czerwcu 1963 roku podjął pracę na stanowisku Kierownik Projektu. Od lipca 1965 roku Kierownik Budowy, a od lipca 1970 roku Kierownik Grupy Robót. Od lipca 1973 roku Kierownik Zarządu Montażowego, od marca 1976 roku Dyrektor Oddziału Warszawa, a od kwietnia 1977 roku Naczelny Inżynier – I Zastępca Dyrektora. W 1991 roku Pan Bohdan Brym objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Mostostal Warszawa S.A. oraz został Dyrektorem do spraw Produkcji i Marketingu. Od września 2000 roku doradca prezesa zarządu. Od marca 2002 roku Pan Bohdan Brym przeszedł na emeryturę, pozostając pełnomocnikiem prezesa zarządu do spraw realizacji Trasy Siekierkowskiej, którą to funkcje sprawował do listopada 2003 roku.
Od dnia 20 stycznia 2009 roku do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Bohdan Brym jest na emeryturze i nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem. Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta otrzymuje od Spółki wynagrodzenie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat Bohdan Brym nie pełnił i nadal nie pełni funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent, jak również nie był i nadal nie jest wspólnikiem w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent. Pan Bohdan Brym wykonuje pracę w siedzibie Emitenta, przy ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218, 03-982 Warszawa.

Pan Henryk Kacprzak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczejczytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe – w 1971 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Finansów i otrzymał tytuł mgr ekonomii. Ukończył także podyplomowe studia eksportu budownictwa w SGH w Warszawie.
Kariera zawodowa
1968 r zastępca naczelnika a następnie naczelnik Wydziału Planowania Zjednoczenia. 1982 – 1991 zastępca naczelnego dyrektora ds. pracowniczych i ekonomiki w Warszawskim Przedsiębiorstwie KS i UP Mostostal;   1991 – 1993 praca w RFN na kontraktach (eksport usług budowlanych) spółek ELEKTRUM S.A., MOSTOSTAL EXPORT S.A. oraz MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Od 1993 r. do 2006 r. prokurent oraz dyrektor biura organizacyjno-prawnego w MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Jednocześnie także: 1996 – 2001 Członek Rady Nadzorczej w MOSTOSTAL CHEŁM S.A. 1998 – 2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Mieleckim Przedsiębiorstwie Budowlanym S.A. 1996-2001 przewodniczący Rady Nadzorczej ELMOST AB (spółka prawa szwedzkiego z siedzibą w Sztokholmie) ,
Od 30 września 2006 r. emeryt, od 22.06.2009 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej ED Invest S.A. Obecnie poza pełnioną funkcją w ED Invest S.A. nie wykonuję żadnej innej działalności zawodowej, nie pełnię funkcji w organach administracji, zarządzających lub nadzorczych w spółkach osobowych  lub kapitałowych innych niż ED Invest S.A. Oświadczam, że jako członek Rady Nadzorczej ED Invest S.A. spełniam kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej  -(tekst 2005/162/WE).
Warszawa, dnia 21 marca 2018 r.

Pani Edyta Rytel - Członek Rady Nadzorczejczytaj więcej »

Posiada wykształcenie średnie (zdała maturę w 1992 roku). Pracę zawodową rozpoczęła w lutym 1992 roku na stanowisku księgowej w spółce Multiman Sp. z o.o., gdzie pracowała do lipca 1996 roku. Następnie, od lipca 1996 do grudnia 1997 roku pracowała jako księgowa w spółce Marketing Inspired s.c. Od marca 1998 do października 2005 roku zatrudniona na stanowisku księgowej w spółce Marketing&Media Sp. z o.o. We wrześniu 1998 roku podjęła pracę na stanowisku księgowej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym REDOX Sp. z o.o. gdzie pracuje do chwili obecnej. Od września 2002 roku do chwili obecnej zatrudniona jako księgowa także w spółce Redox Invest Sp. z o.o. Od dnia 22 czerwca 2009 roku do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Emitenta. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Edyta Rytel otrzymuje od Spółki wynagrodzenie. Podstawową działalnością Edyty Rytel jest praca na stanowisku księgowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego REDOX Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat Edyta Rytel nie pełniła i nadal nie pełni funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent, jak również nie była i nadal nie jest wspólnikiem w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent.
Pani Maria Edyta Rytel wykonuje pracę w siedzibie spółki REDOX Sp. z o.o. przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa.

Pan Krzysztof Mikołajczyk - Członek Rady Nadzorczejczytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe – w 1972r. ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji i uzyskał tytuł mgr prawa. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 r. jako starszy asystent na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracował do 1976 roku. Następnie, w latach 1977 - 1980 zatrudniony był na stanowisku starszego asystenta Politechniki Warszawskiej. W latach 1980 - 1987 pracował w dzienniku „Rzeczpospolita” na stanowisku kierownika działu. W latach 1987 – 1991 zatrudniony był w Kancelarii Sejmu na stanowisku Dyrektora Biura Informacyjnego, następnie w latach 1991 -1993 pracował w spółce EGISPOL S.A. jako Dyrektor Generalny, a w latach 1995 - 1997 w spółce ESPEBEPE jako główny specjalista ds. marketingu. W latach 1995 – 1997 pełnił funkcję doradcy Premiera, Dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1995 - 1997 komentator „Głosu Wybrzeża”, następnie w latach 1998 – 2001 zatrudniony w spółce Mostostal Invest na stanowisku zastępcy dyrektora ds. promocji i marketingu. W okresie od października 2001r. do marca 2002r. doradca Ministra Finansów ds. mediów. Od kwietnia 2002r. zatrudniony w PKN ORLEN S.A. jako doradca ds. mediów a od czerwca 2002 do listopada 2005 na stanowisku rzecznika prasowego w tejże spółce. Od grudnia 2005r. Krzysztof Mikołajczyk prowadzi własną działalność gospodarczą zgłoszoną do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z zarządzaniem oraz w zakresie usług artystycznych.
Od dnia 22 kwietnia 2010r. członek Rady Nadzorczej Emitenta. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Krzysztof Mikołajczyk otrzymuje od Spółki wynagrodzenie.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat Krzysztof Mikołajczyk nie pełnił i nadal nie pełni funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent, jak również nie był i nadal nie jest wspólnikiem w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent.
Pan Krzysztof Mikołajczyk wykonuje pracę przy ul. Andersa 33, 00-159 Warszawa.

Pan Bartłomiej Bieleninnik - Członek Rady Nadzorczejczytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe – w 1994 r. ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji i uzyskał tytuł mgr prawa. W latach 1992 -1994 pracował jako customer service manager w IKEA Retail. Sp.z o.o., W latach 1994-1997 pracował jako prawnik w Kancelarii Hunton & Wiliams w Warszawie, a w latach 1997-2001 w Kancelarii Salans, Herzfeld and Heilbronn w Warszawie. Od 2002 roku do chwili obecnej pracuje jako radca prawny w Kancelarii Prawniczej Szczaniecka, Ostrowska Bieleninnik spółka cywilna. Od 2002r. Pan Bartłomiej Bieleninnik jest wspólnikiem tej Kancelarii. Ponadto od 2006r. jest komandytariuszem w spółce pod firmą TBT i Wspólnicy Spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w której posiada 2% wkład, oraz jest wspólnikiem w spółce pod firmą TBT i Wspólnicy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której ma 2% udział. Od 2014 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce pod firmą Eco Powe Plant  Sp. z o.o.  z siedzibą w Orzeszkowie.
Od dnia 22 kwietnia 2010r. członek Rady Nadzorczej Emitenta. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Bartłomiej Bieleninnik otrzymuje od Spółki wynagrodzenie.
Podstawową działalność Bartłomiej Bieleninnik wykonuje jako radca prawny. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat Bartłomiej Bieleninnik nie pełnił i nadal nie pełni funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent, jak również nie był i nadal nie jest wspólnikiem w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż opisanych powyżej oraz innych niż Emitent.

 

Pan Robert Fijołek - Członek Rady Nadzorczejczytaj więcej »

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i bankowość)  oraz IESE Business School w Barcelonie (Advanced Management Program). Od 2007 roku jest posiadaczem tytułu  CFA (Chartered  Financial Analyst). Ponadto, odbył wiele szkoleń i praktyk między innymi w ABN AMRO Asset Management w Amsterdamie, ABM AMRO Bank w Londynie oraz  ING Investment  Management  w Hadze
Na rynku kapitałowym działa zawodowo od 1995 r.
Obecnie zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz działa jako zawodowy członek rad nadzorczych.
Wczesniej w latach 2008-2009 jako Prezes Zarządu NFI Progress SA, gdzie wraz z zespołem pracował nad przekształceniem działalności spółki w kierunku funduszu private equity.
W latach 2005-2008 zatrudniony w BHP TFI SA. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami (wcześniej jako Zastępca Dyrektora oraz Zarządzający Funduszami) odpowiadał za strategię oraz nadzór nad działalnością inwestycyjną Towarzystwa.
W latach 2002-2005 zatrudniony w ABN AMARO Bank (Polska) SA jako Szef Zespołu Sprzedaży Instrumentów Dłużnych, wcześniej  (2000-2002) w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA jako Zarządzający Portfelami, (1998-2000) w ING BSK Asset Management  SA jako Zarządzający Portfelami, (1996-1998) Bank Śląski w Katowicach jako Dealer, (1995-1996) Górnośląski Bank Gospodarczy w Katowicach jako Dealer.
Od roku 2012 jest członkiem Rady Nadzorczej ED Invest SA. W latach 2014-2015 był członkiem Rady Nadzorczej  K2 Internet SA, wlatach 2013-2014 członkiem Rady Nadzorczej Onico SA, w latach 2011 -2013 członkiem Rady Nadzorczej Bumech SA oraz Fluid SA. W latach 2008-2009 w czasie pracy w NFI Progress SA był członkiem Rad Nadzorczych spółek portfelowych funduszy: Scanmed SA, WSP Goczałków SA VIS Investments Sp Z.o.o SKA, CT Żuraw SA, Barista Sp z.o.o.