Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza


Pan Bohdan Brym - Przewodniczący RN, członek Komitetu Audytu, członek niezależnyczytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe techniczne – w 1962 r. ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem mgr inż. Budownictwa lądowego. Posiada także uprawnienia budowlane, które uzyskał w 1968 roku. Karierę zawodową związaną w całości z Mostostalem Warszawa rozpoczął od rocznego stażu zawodowego odbytego w okresie od maja 1962 do maja 1963 roku. Następnie, w czerwcu 1963 roku podjął pracę na stanowisku Kierownik Projektu. Od lipca 1965 roku Kierownik Budowy, a od lipca 1970 roku Kierownik Grupy Robót. Od lipca 1973 roku Kierownik Zarządu Montażowego, od marca 1976 roku Dyrektor Oddziału Warszawa, a od kwietnia 1977 roku Naczelny Inżynier – I Zastępca Dyrektora. W 1991 roku Pan Bohdan Brym objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Mostostal Warszawa S.A. oraz został Dyrektorem do spraw Produkcji i Marketingu. Od września 2000 roku doradca prezesa zarządu. Od marca 2002 roku Pan Bohdan Brym przeszedł na emeryturę, pozostając pełnomocnikiem prezesa zarządu do spraw realizacji Trasy Siekierkowskiej, którą to funkcje sprawował do listopada 2003 roku. Od dnia 20 stycznia 2009 roku do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Bohdan Brym jest na emeryturze i nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.

Pan Mieczysław Kosy - Wiceprzewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależnyczytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1975 ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki, Kierunek Finanse Szkoły Głównej i Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, uzyskując stopień magistra ekonomii. Od 1975 roku do roku 1989 był zatrudniony w pionach finansowo-księgowych firm handlowych na stanowiskach stażysty, referenta, a następnie kierownika wydziału i dyrektora d/s ekonomicznych. Od roku 1989 do roku 2018 pracował w firmach branży budowlanej i był odpowiedzialny za zarządzanie finansami, rachunkowością oraz controllingiem, kolejno: w latach 1989-2001 w Mostostalu Warszawa S.A. – jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy; w latach 2001-2005 w Eiffage Polska Sp. z o.o. – jako Dyrektor Finansowy; w latach 2005-2010 w Eiffage Polska Budownictwo S.A. – jako Dyrektor Finansowy, w latach 2010-2018 w PRI Pol-Aqua S.A. /obecnie Polaqua Sp. z o.o./ – jako Dyrektor Finansowy. Z dniem 1 lipca 2018 roku przeszedł na emeryturę.

Pan Andrzej Król - sekretarz Rady Nadzorczejczytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe. W 1997 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracę zawodową w zakresie obsługi prawnej rozpoczął w listopadzie 1995 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, Biurze Prawnym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a także jako in-house lawyer w dużych spółkach kapitałowych. Uczestniczył w obsłudze prawnej projektów M&A, tworzenia i organizacji spółek kapitałowych, ich łączenia, podziału i przekształceń, wprowadzania akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ASO, emisji obligacji. Jego zainteresowania zawodowe i obszar praktyki prawniczej koncentrują się wokół problematyki prawnej obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa korporacyjnego, prawa kontraktowego, prawa rynków kapitałowych oraz transakcji kapitałowych. Poza uczestnictwem w Radzie Nadzorczej Emitenta prowadzi działalność w formie kancelarii radcy prawnego oraz jest członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nie prowadzących działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Robert Fijołek - Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytuczytaj więcej »

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i bankowość)  oraz IESE Business School w Barcelonie (Advanced Management Program). Od 2007 roku posiada tytuł  CFA (Chartered  Financial Analyst). Ponadto, odbył wiele szkoleń i praktyk, między innymi w ABN AMRO Asset Management w Amsterdamie, ABM AMRO Bank w Londynie oraz  ING Investment  Management  w Hadze. Na rynku kapitałowym działa zawodowo od 1995 r. Obecnie zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz działa jako zawodowy członek rad nadzorczych.
Wcześniej w latach 2008-2009 jako Prezes Zarządu NFI Progress SA pracował nad przekształceniem działalności spółki w kierunku funduszu private equity. W latach 2005-2008 zatrudniony w BPH TFI SA. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami (wcześniej jako Zastępca Dyrektora oraz Zarządzający Funduszami) odpowiadał za strategię oraz nadzór nad działalnością inwestycyjną Towarzystwa. Ponadto pracował na kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach w takich instytucjach jak: ABN AMARO Bank (Polska) SA, ABN AMRO Asset Management (Polska) SA, ING BSK Asset Management SA, Bank Śląski w Katowicach, Górnośląski Bank Gospodarczy w Katowicach. Od roku 2012 jest członkiem Rady Nadzorczej ED Invest SA. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek: K2 Internet SA, Onico SA, PEP SA, Bumech SA, Fluid SA, Scanmed SA, WPS Goczałków SA, VIS Investments Sp. Z.o.o SKA, CT Żuraw SA, Barista Sp. z.o.o..

Pan Krzysztof Mikołajczyk - Członek Rady Nadzorczej czytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe – w 1972 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji i uzyskał tytuł mgr prawa. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 r. jako starszy asystent na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracował do 1976 roku. Następnie, w latach 1977 - 1980 zatrudniony był na stanowisku starszego asystenta Politechniki Warszawskiej. W latach 1980 - 1987 pracował w dzienniku „Rzeczpospolita” na stanowisku kierownika działu. W latach 1987 – 1991 zatrudniony był w Kancelarii Sejmu na stanowisku Dyrektora Biura Informacyjnego, następnie w latach 1991 -1993 pracował w spółce EGISPOL S.A. jako Dyrektor Generalny, a w latach 1995 - 1997 w spółce ESPEBEPE jako główny specjalista ds. marketingu. W latach 1995 – 1997 pełnił funkcję doradcy Premiera, Dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1995 - 1997 komentator „Głosu Wybrzeża”, następnie w latach 1998 – 2001 zatrudniony w spółce Mostostal Invest na stanowisku zastępcy dyrektora ds. promocji i marketingu. W okresie od października 2001r. do marca 2002r. doradca Ministra Finansów ds. mediów. Od kwietnia 2002r. zatrudniony w PKN ORLEN S.A. jako doradca ds. mediów a od czerwca 2002 do listopada 2005 na stanowisku rzecznika prasowego w tejże spółce. Od grudnia 2005r. Krzysztof Mikołajczyk prowadzi własną działalność gospodarczą zgłoszoną do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z zarządzaniem oraz w zakresie usług artystycznych. Od dnia 22 kwietnia 2010r. członek Rady Nadzorczej Emitenta. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Krzysztof Mikołajczyk otrzymuje od Spółki wynagrodzenie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat Krzysztof Mikołajczyk nie pełnił i nadal nie pełni funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent, jak również nie był i nadal nie jest wspólnikiem w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent. 
 

Pan Dariusz Sarnowski - Członek Rady Nadzorczej czytaj więcej »

Z wykształcenia ekonomista, informatyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Założyciel i wspólnik Grupy SWGK. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Spółek z Grupy SWGK. Pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych spółek zarówno notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych jak i funkcjonujących poza rynkiem giełdowym.
Pracę rozpoczął w roku 1995 w firmie prof. Frąckowiaka w Poznaniu, następnie pracował w Departamencie Rynków Kapitałowych BZWBK SA oraz w Trade Institute Remmtsma Polska SA, w dziale doradztwa wewnętrznego. Od roku 2000 pracował w firmach doradczych oraz audytorskich na różnych stanowiskach, do członka zarządu włącznie. Od 2004 roku realizował jako założyciel rozwój grupy firm doradczych SWGK.
Realizował również prace jako wykładowca Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, recenzent standardów rachunkowości.