Wybrane dane finansowe

Dane na 30.06.2022 r. według raportu półrocznego za 2022 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 33 034 7 115 29 897 6 575
 • Wyszczególnienie 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 4 520 973 5 620 1 236
 • Wyszczególnienie 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 2 840 612 4 686 1031
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.06.2022 Na dzień 31.12.2021
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 56 689 12 112 63 923 13 898
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień przekazania raportu półrocznego)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
  Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
  PKO TFI 938 725 7,58%
  ED invest S.A. 2 477 337 20,00%
  Pozostali akcjonariusze 1 310 027 10,58%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu półocznego 2022 r.

 

Dane na 31.12.2021 r. według raportu rocznego za 2021 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 59 683 13 038 91 481 20 446
 • Wyszczególnienie 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 10 635 2323 14 074 3 146
 • Wyszczególnienie 001.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 8 764 1915 10 377 2 319
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2021 Na dzień 31.12.2020
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 63 923 13 898 58 279 12 629
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień 31.12.2021)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
  Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
  PKO TFI** 999 590 8,07%
  ED invest S.A. 2 477 337 20,00%
  Pozostali akcjonariusze 1 249 189 10,08%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu rocznego 2021 r.

** Informacja zgodnie z listą Akcjonariuszy zarejestrowanych na ZWZ w dniu 11.05.2021

 

Dane na 30.06.2021 r. według raportu półrocznego za 2021 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 29 897 6 575 49 662 11 182
 • Wyszczególnienie 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 5 620 1 236 7 768 1 749
 • Wyszczególnienie 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 4 686 1 031 5 527 1 244
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.06.2021 Na dzień 31.12.2020
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 59 846 13 238 58 279 12 629
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień 31.12.2020)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
  Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
  PKO TFI 999 590 8,07%
  ED invest S.A. 2 477 337 20,00%
  Pozostali akcjonariusze 1 249 189 10,08%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu półocznego 2021 r.

 

Dane na 31.12.2020 r. według raportu rocznego za 2020 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 91 481 20 447 43 653 10 148
 • Wyszczególnienie 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 14 074 3 146 5 227 1 215
 • Wyszczególnienie 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 10 377 2 319 3 637 846
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2020 Na dzień 31.12.2019
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 58 279 12 629 50 973 11 970
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień 31.12.2020)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
  Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
  PKO TFI 646 391 5,22%
  ED invest S.A. 2 477 337 20,00%
  Pozostali akcjonariusze 1 602 388 12,93%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu rocznego 2020 r.

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ 
Dane na dzień raportu z wykonania skupu akcji własnych 04.09.2019 r. 

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
Marek Uzdowski 945 323 7,63%
Zbigniew Wasilewski 945 323 7,63%
PKO TFI 646 391 5,22%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 3 749 849 29,47%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień raportu z wykonania skupu akcji własnych 04.09.2019 r.

** Na dzień raportu z wykonania skupu akcji własnych ED invest S.A., była w posiadaniu 2.477.337 akcji własnych, stanowiących 20% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

Dane na 30.06.2020 r. według raportu okresowego półrocznego za 2020 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 49 662 11 182 13 681 3 190
 • Wyszczególnienie 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 7 768 1 749 1 378 321
 • Wyszczególnienie 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 5 527 1 244 897 209
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.06.2020 Na dzień 30.06.2019
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 53 429 11 963 50 973 11 970
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień przekazania raportu półrocznego)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
  Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
  PKO TFI 646 391 5,22%
  ED invest S.A. 2 477 337 20,00%
  Pozostali akcjonariusze 1 602 388 12,93%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu półrocznego 2020 r.

 

 

Dane na 31.12.2019 r. według raportu rocznego za 2019 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 43 653 10 148 40 304 9 446
 • Wyszczególnienie 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 5 227 1 215 2 1444 502
 • Wyszczególnienie 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 3 637 846 1 466 343
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 50 973 11 970 54 229 12 977
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień 31.12.2019)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
  Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
  PKO TFI 646 391 5,22%
  ED invest S.A. 2 477 337 20,00%
  Pozostali akcjonariusze 1 602 388 12,93%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu rocznego 2019 r.

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ 
Dane na dzień raportu z wykonania skupu akcji własnych 04.09.2019 r. 

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
Marek Uzdowski 945 323 7,63%
Zbigniew Wasilewski 945 323 7,63%
PKO TFI 646 391 5,22%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 3 749 849 29,47%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień raportu z wykonania skupu akcji własnych 04.09.2019 r.

** Na dzień raportu z wykonania skupu akcji własnych ED invest S.A., była w posiadaniu 2.477.337 akcji własnych, stanowiących 20% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

Dane na 30.06.2019 r. według raportu okresowego za I półrocze 2019 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 13 681 3 190 17 351 4 093
 • Wyszczególnienie 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 1 378 321 1 554 367
 • Wyszczególnienie 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 897 209 1 133 267
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.06.2019 Na dzień 30.06.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 54 507 12 819 53 896 12 357
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień przekazania raportu półrocznego 2019r.)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
  Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
  Marek Uzdowski 2 003 100 16,17%
  Zbigniew Wasilewski 2 003 100 16,17%
  PKO TFI 646 391 5,22%
  Pozostali akcjonariusze 1 534 295 12,39%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu za I półrocze 2019 r.

 

Dane na 31.03.2019 r. według raportu okresowego za I kwartał 2019 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2018-31.03.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 6 453 1 487 8 140 1 948
 • Wyszczególnienie 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2018-31.03.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 1 010 233 569 136
 • Wyszczególnienie 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2018-31.03.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 709 163 361 86
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 54 939 12 773 54 229 12 611
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień przekazania raportu rocznego za 2018r.)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
  Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
  Marek Uzdowski 2 003 100 16,17%
  Zbigniew Wasilewski 2 003 100 16,17%
  PKO TFI 646 391 5,22%
  Pozostali akcjonariusze 1 534 295 12,39%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu okresowego za I kwartał 2019 r.

 

Dane na 31.12.2018 r. według raportu rocznego za 2018 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 40 304 9 446 48 599 11 449
 • Wyszczególnienie 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 2 144 502 3 462 816
 • Wyszczególnienie 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 1 466 344 2 564 604
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 54 229 12 611 54 126 12 977
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień przekazania raportu rocznego za 2018r.)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
  Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
  Marek Uzdowski 2 003 100 16,17%
  Zbigniew Wasilewski 2 003 100 16,17%
  PKO TFI 646 391 5,22%
  Pozostali akcjonariusze 1 534 295 12,39%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu rocznego za 2018 r.

 

Dane na 30.09.2018 r. według raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 23 325 5 461 28 741 6 752
 • Wyszczególnienie 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 2 254 528 680 160
 • Wyszczególnienie 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 1 629 381 352 83
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.09.2018 Na dzień 30.09.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 54 392 12 734 51 914 12 048
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień przekazania raportu za III kwartał 2018r.)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
  Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
  Marek Uzdowski 2 003 100 16,17%
  Zbigniew Wasilewski 2 003 100 16,17%
  PKO TFI 646 391 5,22%
  Pozostali akcjonariusze 1 534 295 12,39%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

 

 

Dane na 30.06.2018 r. według raportu okresowego półrocznego za 2018 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 17 351 4 093 17 500 4 120
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 17 351 4 093 17 500 4 120
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów      -     - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk z działalności operacyjnej 1 554 367 429 101
 • Wyszczególnienie 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 1 133 267 203 48
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.06.2018 Na dzień 30.06.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 53 896 12 357 51 765 12 248
 • Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.*
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym 
  (na dzień przekazania raportu półrocznego za 2018r.)
  udział procentowy
  Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
  Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
  Marek Uzdowski 2 003 100 16,17%
  Zbigniew Wasilewski 2 003 100 16,17%
  PKO TFI 646 391 5,22%
  Pozostali akcjonariusze 1 534 295 12,39%
  Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu okresowego półrocznego za 2018 r.

 

Od 27.07.2018 r. kapitał zakładowy ED invest S.A. zgodnie z wpisem do KRS wynosi 619.334,35 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy) i jest podzielony na 12.386.687 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji Serii A (scalenia akcji dokonano bez zmiany ich wartości nominalnej - 0,05 zł). Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

 

Archiwumzobacz więcej »

 

Dane na 31.03.2018 r. według raportu okresowego za I kw. 2018 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2018-31.03.2017 01.01.2017-31.03.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 8 140 1 948 4 444 1 036
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 8 140 1 948 4 444 1 036
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów      -     - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 569 136 -695 -162
 • Wyszczególnienie 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2017
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 361 86  -627 -146
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.03.2019 Na dzień 31.03.2018
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 54 939 12 773 54 229 12 611
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (na dzień przekazania raportu za I kw. 2018r.)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 3 570 783 28,11%
  Jerzy Dyrcz 2 629 018 20,69%
  Marek Uzdowski 2 003 100 15,77%
  Zbigniew Wasilewski 2 003 100 15,77%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 852 662 14,57%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane według raportu okresowego za I kw. 2018 r.

** Na dzień przekazania raportu okresowego za I kw. 2018 r. ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

Dane na 31.12.2017 r. według raportu okresowego rocznego za 2017 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 48 599 11 449 37 425 8 553
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 47 970 11 301 37 425 8 553
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów      629     148 - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 3 462 816  1 647 376
 • Wyszczególnienie 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 2 564 604  939 215
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 54 126 12 977 52 046 11 764
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (na dzień przekazania raportu za 2017 r.)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 3 570 783 28,11%
  Jerzy Dyrcz 2 629 018 20,69%
  Marek Uzdowski 2 003 100 15,77%
  Zbigniew Wasilewski 2 003 100 15,77%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 852 662 14,57%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane według raportu okresowego rocznego za 2017 r.

** Na dzień przekazania raportu okresowego rocznego za 2017 r. ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

Dane na 31.03.2017 r. według raportu okresowego za I kw. 2017 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 4 444 1 036 10 921 2 507
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 4 444 1 036 10 921 2 507
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -

* Dane według raportu okresowego za I kw. 2017 r.

** Na dzień przekazania raportu okresowego za I kw. 2017 r. ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

Dane na 31.12.2016 r. według raportu okresowego rocznego za 2016 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 37 425 8 553 43 423 10 376
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 37 425 8 553 43 423 10 376
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 1 647 376 7 353 1 757
 • Wyszczególnienie 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 939 215 5 820 1 391
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2015
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 52 046 11 764 52 345 12 283
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 31.12.2014)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 560 018 20,15%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 939 285 15,26%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane według raportu okresowego rocznego za 2016 r.

** Na dzień 31.12.2016 r. ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

Dane na 31.03.2016 r. według raportu okresowego okresowego rocznego za I kw. 2016 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 10 921 2 507 10 750 2 591
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 10 921 2 507 10 750 2 591
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 1 318 280 2 008 484
 • Wyszczególnienie 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 931 214 1 585 382
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.03.2016 Na dzień 31.12.2015
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 53 276 12 481 52 345 12 283
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 31.12.2014)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 560 018 20,15%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 939 285 15,26%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane według raportu okresowego rocznego za I kw. 2016 r.

** Na dzień przekazania raportu okresowego rocznego za I kw. 2016 r. ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

Dane na 31.12.2015 r. według raportu okresowego rocznego za 2015 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 43 423 10 376 40 816 9 743
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 43 423 10 376 40 816 9 743
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 7 353 1 757 5 443 1 299
 • Wyszczególnienie 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 5 820 1 391 4 296 1 025
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2015 Na dzień 31.12.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 52 345 12 283 49 499 11 613
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 31.12.2014)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 560 018 20,15%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 939 285 15,26%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.12.2015 r. według raportu okresowego rocznego za 2015 r.

** Na dzień przekazania raportu rocznego za 2015 r. ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

Dane na 30.09.2015 r. według raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

 • Wyszczególnienie 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 29 876 7 184 26 401 6 316
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 29 876 7 184 26 401 6 316
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 4 670 1 123 2 840 679
 • Wyszczególnienie 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 3 649 877 2 133 511
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.09.2015 Na dzień 31.12.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 50 174 11 837 49 499 11 613
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 560 018 20,15%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 939 285 15,26%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 30.09.2015 r. według raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

** Na dzień przekazania raportu za III kwartał 2015 r. ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

 

 

 

Dane na 30.06.2015 r. według raportu okresowego za I półrocze 2015 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 21 441 5 180 15 124 3 620
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 21 441 5 180 15 124 3 620
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 3 805 920 1 499 359
 • Wyszczególnienie 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 3148 761 1 102 264
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.06.2015 Na dzień 31.12.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 49 674 11 843 49 499 11 613
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 942 095 15,28%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 30.06.2015 r. według raportu okresowego za I półrocze 2015 r.

** Na dzień przekazania raportu półrocznego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

 

Dane na 31.03.2015 r. według raportu okresowego za I kw. 2015 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 10 750 2 591 6 240 1 489
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 10 750 2 591 6 240 1 489
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 2 008 484 602 144
 • Wyszczególnienie 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 1 585 381 419 100
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.03.2015 Na dzień 31.12.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 51 084 12 493 49 499 11 613
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 560 018 20,15%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 939 285 15,26%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane według raportu okresowego za I kw. 2015

** Na dzień przekazania raportu okresowego za I kw. 2015 r. ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

 

Dane na 31.12.2014 r. według raportu okresowego rocznego za 2014 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 40 816 9 743 22 691 5 389
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 40 816 9743 22 691 5 389
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 5 443 1 299 1 376 327
 • Wyszczególnienie 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 4 296 1 025 981 233
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014 Na dzień 31.12.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 49 499 11 613 45 947 11 079
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 560 018 20,15%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 939 285 15,26%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.12.2014 r. według raportu okresowego rocznego za 2014

** Na dzień przekazania raportu rocznego za 2013 ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów

 

Dane na 30.09.2014 r. według raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2014
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 26 401 6 316 15 336 3 631
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 26 401 6 316 15 336 3 631
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 2 840 679 602 143
 • Wyszczególnienie 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.09.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 2 135 511 388 92
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.09.2014 Na dzień 31.12.203
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 47 338 11 337 45 947 11 079
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 942 095 15,28%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 30.09.2014 r. według raportu okresowego za III kwartał 2014

** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów

 

 

 

 

Dane na 30.06.2014 r. według raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2014- 30.06.2014 01.01.2013- 30.06.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 15 124 3 620 5 886 1 397
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 15 124 3 620 5 886 1 397
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2014- 30.06.2014 01.01.2013- 30.06.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 1 499 359 - 1 052 - 250
 • Wyszczególnienie 01.01.2014- 30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 1 102 264 - 941 - 223
 • Wyszczególnienie Na dzień 30.06.2014 Na dzień 31.12.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 306 11 129 45 947 11 079
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze 1 udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2014)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1942 095 15,28%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 30.06.2014 r. według raportu okresowego za I półrocze 2014 r.
** Na dzień przekazania raportu półrocznego ED invest S.A., była w posiadaniu
318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

Dane na 31.03.2014 r. według raportu okresowego za I kw. 2014 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2014- 31.03.2014 01.01.2013- 31.03.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 6 240 1 489 949 227
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 6 240 1 489 949 227
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2014- 31.03.2014 01.01.2013- 31.03.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 602 144 - 1 163 - 279
 • Wyszczególnienie 01.01.2014- 31.03.2014 01.01.2013- 31.03.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 419 100 - 972 - 233
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.03.2014 Na dzień 31.12.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 366 11 115 45 947 11 079
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze 1 udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2014)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1942 095 15,28%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.03.2014 r. według raportu okresowego za I pkw. 2014 r.
** Na dzień przekazania raportu rocznego za 2013 r. ED invest S.A., była w posiadaniu
318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

 

 

Dane na 31.12.2013 r. według raportu rocznego okresowego za 2013 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2013- 31.12.2013 01.01.2012- 31.12.2012
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 22 691 5 389 17 785 4 261
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 22 691 5 389 17 785 4 261
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2013- 31.12.2013 01.01.2012- 31.12.2012
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 1 376 327 830 199
 • Wyszczególnienie 01.01.2013- 31.12.2013 01.01.2012- 31.12.2012
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 981 233 946 207
 • Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2013 Na dzień 31.12.2012
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 45 947 11 079 45 587 11 151
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze 1 udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2014)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 942 095 15,28%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.12.2013 r. według raportu okresowego za I półrocze 2013 r.
** Na dzień przekazania raportu rocznego za 2013 r. ED invest S.A., była w posiadaniu
318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

Dane na 30.09.2013 według raportu okresowego za III kwartał 2013

 • Wyszczególnienie 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 15 476 3 665 15 132 3 607
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 15 476 x 15 132 x
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
 • Wyszczególnienie 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 566 134 422 105
 • Wyszczególnienie 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2013-31.09.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 358 85 637 152
 • Wyszczególnienie 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2013-31.09.2013
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 912 11 126 47 175 11 539
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1942 095 15,28%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.09.2013 r. według raportu okresowego za III kwartał 2013

** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów

 

 

 

 

 

 

Dane na 31.03.2013 według raportu okresowego za I kwartał 2013

 • Wyszczególnienie 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 1 089 261 4 826 1 156
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 089 261 4 826 1 156
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów        
 • Wyszczególnienie 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej -1 143 -274 31 7
 • Wyszczególnienie 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto -956 -229 117 28
 • Wyszczególnienie 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 219 11 064 48 753 11 715
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1942 095 15,28%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.03.2013 r. według raportu okresowego za I kwartał 2013

** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów

 

 

 

 

 

 

Dane na 30.06.2012 r. według raportu okresowego za I półrocze 2012 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 10 026 2 373 13 472 3 396
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 10 026 2 373 13 423  
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - 49  
 • Wyszczególnienie 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 169 40 4 317 1 088
 • Wyszczególnienie 01.01.2012- 30.06.2012 01.01.2011- 30.06.2011
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 322 76 4 058 1 023
 • Wyszczególnienie 01.01.2012- 30.06.2012 01.01.2011- 30.06.2011
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 773 10 976 44 348 11 152
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 30.06.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 1 946 160 15,31%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

 * Dane na 30.06.2012 r. według raportu okresowego za I półrocze 2012

** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 259 420 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów

 

 

 

 

 

 

Dane na 31.03.2012 r. według raportu okresowego za I kwartał 2012 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2012 - 31.03.2012 1.01. - 31.03.2011
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 4 826 1 156 7 400 1 862
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 4 826 1 156 7 394 1 860
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - 6 2
 • Wyszczególnienie 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01. - 31.03.2011
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 31 7 693 174
 • Wyszczególnienie 01.01.2012- 31.03.2012 01.01.2011- 31.03.2011
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 117 28 132 33
 • Wyszczególnienie 01.01.2012- 31.03.2012 01.01.2011- 31.03.2011
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 48 753 11 715  42 328 10 551
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 31.03.2012)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  PKO TFI 646 391 5,09%
  Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A. ** 2 435 698 15,31%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

 * Dane na 31.03.2012 r. według raportu okresowego za I kwartał 2012

** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 259 420 akcji własnych, stanowiących 2,04% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów

 

 

Dane na 30.06.2011 r. według raportu okresowego za I półrocze 2011 r.

 • Wyszczególnienie 01.01.2011- 30.06.2011 01.01.2010- 30.06.2010
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 13 472 3 396 22 117 5 523
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 13 423 3 384 22 082  5 514
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 49 12 35 9
 • Wyszczególnienie 01.01.2011- 30.06.2011 01.01.2010- 30.06.2010
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 4 317 1 088 5 680 1 419
 • Wyszczególnienie 01.01.2011- 30.06.2011 01.01.2010- 30.06.2010
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 4 058 1 023    4 298 1 073
 • Wyszczególnienie 01.01.2011- 30.06.2011 01.01.2010- 30.06.2010
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 44 348 11 124    21 095 5 088
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 31.12.2010)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  Osoba prawna 156 853 1,23%
  Akcjonariusze drobni 2 435 698 19,17%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

  *dane na 30.06.2011 r. według raportu okresowego za I półrocze 2011 r.

 

Dane na podstawie raportu rocznego za 2010 r.

 • Wyszczególnienie 2010 2009 2008
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 52650 13163 19000 4377 119861 33935
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 61948 15487 37741 8695 31001 8777
  Zmiana stanu produktów -9338 -2334 -19487 -4489 -19031 -5388
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 40 10 745 172 107890 30546
 • Wyszczególnienie 2010 2009 2008
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk na działalności operacyjnej 10 850 2 712 7 375 1 699 7 795 2 207
 • Wyszczególnienie 2010 2009 2008
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  Zysk netto 12 352 3 088 9 320 2 147 9 491 2 687
 • Wyszczególnienie 2010 2009 2008
  w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 57 624 14 406 25 821 6 285 20 534 4 921
 • Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.
  znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
  (liczba akcji na 31.12.2010)*
  udział procentowy
  Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
  Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
  Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
  Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
  Osoba prawna 156 853 1,23%
  Akcjonariusze drobni 2 435 698 19,17%
  Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

  * dane na 31.03.2011 r. według raportu okresowego za I kwartał 2011 r.