Zasady ładu korporacyjnego

2024

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w ED invest SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 - pobierz dokument

2023

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w ED invest SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 - pobierz dokument

2022

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w ED invest SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 - pobierz dokument

2021

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 pobierz dokument

26 VII 2021
Raport bieżący EBI nr 1/2021
Raport w sprawie niestosowania zasad z DPSN 2016 - pobierz raport

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w ED invest SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 - pobierz dokument

2020

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016  - pobierz dokument

Aktualizacja informacji o braku polityki różnorodności - pobierz dokument

2018

Informacja  dotycząca reguły zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - pobierz dokument

 

2017

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - pobierz dokument

 

2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - pobierz dokument

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - pobierz dokument

26 I 2016
Raport bieżący EBI nr 1/2016
Raport w sprawie niestosowania zasad z DPSN 2016 - pobierz raport

Informacja dotycząca reguły zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - pobierz plik

Informacja 2 o braku polityki różnorodności - pobierz plik

 

2014

Oświadczenie o stosowaniu łądu korporacyjnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - pobierz plik

Ład korporacyjny (Corporate governance) - to zespół zasad związanych z zarządzaniem spółką, nadzorem nad nią oraz relacjami między jej akcjonariuszami.
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” są zbiorem zasad ładu korporacyjnego oraz zasad określających normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym.

Udział kobiet i mężczyzn w organach ED invest SA w latach 2013-2014

(zgodnie z zasadą  II.1.2a  Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW)

          

Organy spółki

2013

2014

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

Zarząd

1

3

1

3

Rada Nadzorcza

1

5

1

5

 

2013

Oświadczenie o stosowaniu łądu korporacyjnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - pobierz plik

Ład korporacyjny (Corporate governance) - to zespół zasad związanych z zarządzaniem spółką, nadzorem nad nią oraz relacjami między jej akcjonariuszami.
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” są zbiorem zasad ładu korporacyjnego oraz zasad określających normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym.

Udział kobiet i mężczyzn w organach ED invest SA w latach 2012-2013: pobierz plik

EBI RB nr 1/2013
Oświadczenie dotyczące stosowania zasady zawartej w Części II pkt 1 ppkt 9a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - pobierz raport

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW: pobierz plik

Oświadczenie zarządu: pobierz plik

Oświadczenie roczne: plik do pobrania

EBI raport: pobierz plik

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego: pobierz plik

Udział kobiet i mężczyzn w organach ED invest SA w latach 2010-2012: pobierz plik

 

Informacje o powiązaniach i niezależności członków Rady Nadzorczej ED Invest S.A.

Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej ED invest S.A. ze znaczącymi Akcjonariuszami - pobierz plik Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej ED invest S.A. – aktualizacja - pobierz plik
 

Oświadczenie na temat stosowania przez Spółkę procedur ładu korporacyjnego

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Emitent zamierza przestrzegać wszystkich zasad ogólnych i szczegółowych ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do uchwały 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.

Zarząd Spółki oświadcza, że niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego złoży oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego, które w sposób szczegółowy określi zakres stosowania tych zasad.

Na datę zatwierdzenia Prospektu Emitent oświadcza, że znane mu są rekomendacje dotyczące Dobrych Praktyk spółek giełdowych, które w całości akceptuje. Znana mu jest treść Dobrych Praktyk realizowana przez zarządy spółek, członków rad nadzorczych oraz akcjonariuszy.

Spółka sporządziła regulaminy: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia uwzględniające w swej treści również reguły określone w Dobrych Praktykach, a w Statucie Spółki wpisane zostały przesłanki niezależności członków Rady Nadzorczej.

 

<strong>Oświadczenie o stosowaniu łądu korporacyjnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku</strong> - <a href="assets/files/Lad korporacyjny/Lad.pdf">pobierz plik</a>